Leveringsvoorwaarden

Algemene (levering) voorwaarden Koffie-tabletten.nl

Definitiebepalingen: Koper: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Koffie-tabletten.nl een contractuele relatie aangaat uit hoofde van een met Koffie-tabletten.nl gesloten koopovereenkomst of een andersoortige overeenkomst alsmede elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Koffie-tabletten.nl een koop- of andersoortige overeenkomst wenst aan te gaan. Met name wordt onder koper verstaan degene in wiens opdracht en voor wiens rekening producten worden geleverd. Producten: Goederen en/of diensten die op deze Internet-site aangeboden worden. Bestelling: verzoek tot levering Schriftelijk: Schriftelijk per post, fax of per e-mail. 1.7 Koffie-tabletten.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, indien daar redenen voor zijn, te wijzigen en/of aan te vullen. De voorwaarden die op het moment van het plaatsen van een bestelling gelden, blijven van kracht voor die bestelling. 1.8 Koffie-tabletten.nl is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper. Daarbij blijft Koffie-tabletten.nl verantwoordelijk voor het leveren van de door de koper gedane bestelling.

1. Toepasselijkheid

1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (online) aanbiedingen van en op alle met Koffie-tabletten.nl aangegane overeenkomsten. Het accepteren van een aanbieding dan wel het plaatsen van een bestelling en/of het aangaan van een overeenkomst houdt in dat de koper de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.
1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, indien nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4 Door plaatsing van een verzoek tot levering van goederen door de koper, verklaart deze akkoord te gaan met de Algemene leveringsvoorwaarden van Koffie-tabletten.nl. Deze leveringsvoorwaarden gaan voor op de algemene voorwaarden van de koper.
1.5 Koffie-tabletten.nl verzendt uitsluitend binnen Nederland, mits schriftelijk verzoek van de koper verzenden wij naar het buitenland door akkoord van beide partijen. Verzendkosten komen voor de koper.
1.7 Koffie-tabletten.nl behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden, indien daar redenen voor zijn, te wijzigen en/of aan te vullen. De voorwaarden die op het moment van het plaatsen van een bestelling gelden, blijven van kracht voor die bestelling.
1.8 Koffie-tabletten.nl is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de koper. Daarbij blijft Koffie-tabletten.nl verantwoordelijk voor het leveren van de door de koper gedane bestelling.

2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

2.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
2.2 Alle aanbiedingen van Koffie-tabletten.nl zijn vrijblijvend. Koffie-tabletten.nl behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.3 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële koper tot het doen van een bestelling. Tot het moment van bevestiging van de door de koper geplaatste bestelling door Koffie-tabletten.nl, is Koffie-tabletten.nl op geen enkele wijze aan de door de koper geplaatste bestelling gebonden.
2.4 Een bestelling van de potentiële koper als genoemd in artikel 2.3 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden: · de potentiële koper heeft de gevraagde gegevens volledig ingevuld op het daartoe geëigende digitale bestelformulier van Koffie-tabletten.nl en het volledig ingevulde bestelformulier aan Koffie-tabletten.nl via de elektronische weg is verzonden en door Koffie-tabletten.nl is ontvangen; · door de koper is een op naam gestelde offerte getekend welke door Koffie-tabletten.nl is ontvangen en deze op naam gestelde offerte door Koffie-tabletten.nl aan de potentiële koper is uitgebracht;
2.5 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Koffie-tabletten.nl een orderbevestiging aan de koper is overhandigd dan wel, als de bestelling via het digitale bestelformulier is gedaan, de orderbevestiging per e-mail is verzonden naar het door koper opgegeven e-mail adres.
2.6 Koper en Koffie-tabletten.nl komen uitdrukkelijk overeen dat, door gebruik te maken van elektronische communicatievormen, een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name het ontbreken van een gewone handtekening, doet niet af aan de verbindende kracht van de bestelling en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van Koffie-tabletten.nl gelden, voor zover de wet dat toelaat, hierbij als een vermoeden van bewijs.
2.7 Koffie-tabletten.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Als een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Koffie-tabletten.nl dit binnen vijf werkdagen na ontvangst van de bestelling mee.
2.8 Een op naam gestelde offerte heeft een geldigheidsduur van 14 dagen, tenzij een andere termijn in de offerte staat vermeld.
2.9 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven van toepasbaarheid met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Koffie-tabletten.nl garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie of toepasbaarheid in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
2.10 Koffie-tabletten.nl streeft ernaar om de door haar ontvangen e-mails binnen 24 uur te beantwoorden.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen van de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief omzetbelasting en exclusief administratie- en verzendkosten en eventuele belastingen of andere heffingen. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten.
3.2 Koffie-tabletten.nl berekent 5,95 verzendkosten, uitgezonderd orders boven de 150 euro. Deze worden gratis verzonden. Bedragen zijn exclusief BTW.
3.3 Koffie-tabletten.nl kan worden verplicht bepaalde wettelijke bijdragen te heffen op sommige van haar producten. Dergelijke bijdragen zijn niet inbegrepen in de prijs en zullen uitdrukkelijk worden vermeld op de internetsite. Koffie-tabletten.nl is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailings of op de Website.
3.4 De koper is de prijs verschuldigd die Koffie-tabletten.nl in de orderbevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft medegedeeld. Kennelijke (manipulatie)fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Koffie-tabletten.nl worden gecorrigeerd.

4. Betalingsvoorwaarden

4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald: iDEAL, vooruitbetaling. Vooruitbetaling geschiedt door het orderbedrag o.v.v. het ordernummer over te maken op rekening 12.94.27.314 t.n.v. Koffie-tabletten.nl Na ontvangst van de betaling wordt de order verwerkt en de goederen verstuurd. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite of via een schriftelijke mededeling van Koffie-tabletten.nl

5. Levering en leveringstijd

5.1 Bestellingen worden zo spoedig mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Koffie-tabletten.nl ernaar om bestellingen binnen 1 a 2 werkdagen op het bestelformulier opgegeven verzendadres af te leveren. Genoemde levertijd geldt,voor leveringen binnen Nederland, slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Koffie-tabletten.nl kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
5.2 Bij niet tijdige levering dient Koffie-tabletten.nl door de koper schriftelijk in gebreke te worden gesteld waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming. Deze termijn zal minstens zeven werkdagen zijn.
5.3 Wanneer de overeengekomen levertijd, om welke reden dan ook, door Koffie-tabletten.nl wordt overschreden, zal Koffie-tabletten.nl de koper hiervan zo spoedig mogelijk schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de koper de bevoegdheid om de overeenkomst met Koffie-tabletten.nl te ontbinden door dit schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan Koffie-tabletten.nl te melden.
5.4 Koffie-tabletten.nl is niet verantwoordelijk voor eventuele vertraging die optreedt bij de bezorging door Koffie-tabletten.nl ingeschakelde vervoerder of door fouten in voorraadindicaties van een door Koffie-tabletten.nl ingeschakelde leverancier.
5.5 De door Koffie-tabletten.nl opgegeven levertijd gaat in op het moment waarop de door de koper geplaatste bestelling, door Koffie-tabletten.nl per fax, brief of e-mail is bevestigd.
5.6 Voor producten die tijdelijk niet op voorraad zijn en producten die vertragingen oplopen zullen aan de koper per e-mail, telefonisch of per fax worden gemeld.
5.7 Zodra de te leveren producten op het, op het bestelformulier aangegeven verzendadres, zijn afgeleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper.

6. Ruilen en herroepingrecht

6.1 De koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. Herroepingrecht zijn uitgezonderd Software en Supplies alsmede producten die als kenmerk \”beperkte voorraad\”, \”speciale bestelling\”, \”maatwerk\” of gebruiksartikel hebben en producten waarvan de verzegeling (seal) is verbroken, of andere gepersonificieerde producten. Voor verkeerd bestelde artikelen (hardware) worden re-stockingskosten van 30% berekend met een minimum van 40 Euro. Door Koffie-tabletten.nl wordt geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onoordeelkundige aanschaf, onoordeelkundig gebruik, normale slijtage of ontstaan door uw toedoen of door u ingeschakelde derden. Terugzending van geleverde zaken kan alleen binnen 14 dagen na Factuur datum en schriftelijke toestemming van Koffie-tabletten.nl in originele onbeschadigde verpakking vrij van stickers etc. De kosten van frankering en het risico van de retourzending zijn voor de koper. Supplies vallen niet onder dit reglement, supplies worden niet geruild of retour genomen.
6.2 Koffie-tabletten.nl behoudt zich het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het al betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product al is geopend, gebruikt of door schuld van de koper is beschadigd.
6.3 Indien een product wordt geretourneerd dat naar oordeel van Koffie-tabletten.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de koper te wijten is, zal Koffie-tabletten.nl de koper hiervan schriftelijk (via fax, brief of e-mail) in kennis stellen. Koffie-tabletten.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de koper terug te betalen bedrag in te houden.

7. Eigendomsvoorbehoud

7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over, nadat koper al hetgeen hij ter zake van enige overeenkomst met Koffie-tabletten.nl is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
7.2 De koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemde of anderszins bezwaren.

8. Garantie en aansprakelijkheid

8.1. Voor door Koffie-tabletten.nl geleverde producten, geldt uitsluitend de garantie zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. Koffie-tabletten.nl vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie waarbij de RMA-procedure wordt gehanteerd.

8.2 Om voor garantie in aanmerking te komen, dient u telefonisch contact op te nemen of een e-mail te sturen naar info@koffie-tabletten.nl
8.3 Indien de koper het RMA-formulier niet volledig invult of niet toevoegt, kan geen aanspraak worden gemaakt op garantie.
8.4 Koffie-tabletten.nl garandeert dat de te leveren producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken dan ook.
8.5 Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.
8.6 Koffie-tabletten.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade die ontstaat als direct of indirect gevolg van het gebruik of functioneren van alle geleverde apparatuur en programmatuur. Koffie-tabletten.nl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Koffie-tabletten.nl. Koffie-tabletten.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
8.7 Indien Koffie-tabletten.nl, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
8.8 In het geval de koper via Koffie-tabletten.nl een overeenkomst heeft gesloten voor een (verlengde) garantietermijn, dan gelden ten aanzien van deze garantie uitsluitend de voorwaarden die op die overeenkomst van toepassing zijn verklaard.
8.9 Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: · indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van Koffie-tabletten.nl of de fabrikant zijn verricht; · indien de originele factuur niet kan worden overlegd, is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt; · indien gebreken die het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; · indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatigheid.
8.10 De koper is gehouden Koffie-tabletten.nl te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de overeenkomst tegen Koffie-tabletten.nl mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de koper dienen te komen. De koper is verplicht het product aan Koffie-tabletten.nl te retourneren om zodoende een goede beoordeling en afhandeling van de garantieaanspraak te bewerkstelligen.
8.11 Indien de koper terecht een beroep doet op garantie, verplicht Koffie-tabletten.nl zich tot het leveren van een gelijkwaardig product mits anders overeengekomen.
8.12 Indien de koper ten onrechte een beroep doet op garantie, worden er verzend en administratiekosten in rekening gebracht.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht is Koffie-tabletten.nl niet gehouden haar verplichtingen jegens de koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
9.2 Onder overmacht wordt verstaan: elke van Koffie-tabletten.nl wil, onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

10. Intellectuele eigendom

10.1 De koper erkent uitdrukkelijk, dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite, berusten bij Koffie-tabletten.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleiderproducten, of andere voortbrengselen, alsmede al dan niet octrooieerbare technische
10.3 Het is de koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Koffie-tabletten.nl, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

11. Persoonsgegevens

11.1 Koffie-tabletten.nl zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met het Privacy Statement. Koffie-tabletten.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze leveringsvoorwaarden van toepassing zijn, alsmede op de leveringsvoorwaarden
12.2 Alle geschillen, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van of bestellingen bij of overeenkomsten gesloten met Koffie-tabletten.nl, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.

13. Domicilie

13.1 Koffie-tabletten.nl is gevestigd te Uden en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr. 17178778. Het BTW identificatienummer is NL149749788B01 Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Koffie-tabletten.nl Zonneweide 13, 5404 KK te Uden of naar het e-mail adres info@koffie-tabletten.nl zoals staat aangegeven op de internetsite. Privacyverklaring Algemeen Koffie-tabletten.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en zorgt dat al uw persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld. Koffie-tabletten.nl verzamelt alleen die persoonsgegevens welke noodzakelijk zijn om de bestelling juist bij de koper af te leveren en om aanbiedingen, nieuwsbrieven te versturen. In deze Privacy Statement wordt precies uitgelegd welke gegevens worden verwerkt,wat er met uw gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. Persoonsgegevens Koffie-tabletten.nl zal de gegevens van de koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met het Privacy Statement. Koffie-tabletten.nl neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht. Gegevens De gegevens die door Koffie-tabletten.nl worden verwerkt bestaan uit twee categorieën. Enerzijds zijn dit gegevens die u zelf invult op het invulscherm indien u een bestelling via de site doet. Deze gegevens betreffen uw identiteit (zoals naam, adres, e-mail etc.) en gegevens die in verband staan met het door uw gekozen betaalmiddel. Anderzijds zijn dit de zogenaamde Cookie gegevens. Hierin wordt opgeslagen het artikelnummer en het aantal. Deze Cookie gegevens worden bij u op de computer tijdelijk ingesteld. Doeleinden Het doel van het verwerken van de gegevens is: Het verwerken van uw bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres en informatie of nieuwsbulletins. De persoonsgegevens worden alleen voor bovengestelde doelen verwerkt. Email adressen worden gebruikt voor de communicatie tussen Koffie-tabletten.nl en klant. Verstrekking aan derden Koffie-tabletten.nl verstrekt uw gegevens enkel aan de ingeschakelde vervoerder of leverancier om uw bestelling op het bestelformulier opgegeven verzendadres af te leveren. Indien de noodzaak om persoonsgegevens te verstrekken aan derden voortvloeit uit verplichtingen die Koffie-tabletten.nl namens of ten behoeve van de gebruiker aangaat, wordt de gebruiker steeds om uitdrukkelijke toestemming voor verstrekking van persoonsgegevens met dat specifieke doel gevraagd. Uw rechten U kunt altijd aan Koffie-tabletten.nl vragen welke gegevens over u worden verwerkt. Hiervoor kunt u een e-mail sturen. Ook kunt u per e-mail aan Koffie-tabletten.nl vragen verbeteringen, aanvullingen of andere correcties aan te brengen, die Koffie-tabletten.nl zo spoedig mogelijk zal verwerken. Toezenden van informatie gebeurt alleen maar als u daarvoor uw emailadres heeft opgegeven. Informatie over Koffie-tabletten.nl privacybeleid Voor alle andere vragen die u mocht hebben over het privacy beleid van Koffie-tabletten.nl kunt u een e-mail sturen naar info@koffie-tabletten.nl.

Gratis verzenden

Bij alle bestellingen >€25

Snelle levering

Voor 16:00 uur besteld = volgende dag geleverd.

Uitstekende klantenservice

Wij helpen u graag bij eventuele problemen met de tabletten.

100% veilig betalen

Betaal eenvoudig via iDeal, Paypal of Creditcard.